Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cd. No:34 Ümraniye
0216 420 28 20
Takip edin:

Engel Türü Bilgilendirme

             Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

NASIL FARK EDİLİRLER?

· Dil gelişimleri geridir, konuşmalarında akıcılık yoktur. Karşılıklı olarak konuşmayı başlatamaz ve sürdüremezler.

 · Göz kontağı kurmaktan kaçınırlar.

· Seslenildiğinde ya da kendisiyle iletişim kurulmak istenildiğinde tepki vermezler.

· Temel duyguları (mutluluk, üzüntü vb.) ifade etmede güçlük çekerler.

· Şahıs zamirlerini karıştırırlar, ben yerine sen ya da kendinden 3. tekil şahıs olarak söz ederler.

 · Yaşıtlarıyla oynamakta ya da oyun kurmakta yetersizdirler.

 · Taklit becerileri görülmez.

 · Dönen objelere ilgi duyarlar (araba tekerleği gibi).

 · Kendi etrafında dönme, sallanma, zıplama gibi yinelenen davranışları vardır.

 · Tehlikenin farkına varmakta zorlanırlar.

· Sosyal kurallara uymakta güçlük çekerler. 

 HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER

Zeka bölümü (IQ 50-69) arasında tespit edilen bireylerin zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumudur.

 NASIL FARK EDİLİRLER?

  · Okuma-yazmada, okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerileri kazanma ve akademik kavramları öğrenmede güçlük yaşarlar.

 · Gördükleri, duydukları şeyleri çabuk unuturlar, bellekleri zayıftır.

 · Somut kavramları, olayları daha iyi kavrarlar.

 · Diş çürükleri, kafa ve beden de oran farklılıkları, görme ve işitme kusurları vb. sağlık sorunlarına rastlanabilmektedir.

 · Genellikle geç konuşmaya başlarlar ve kelime dağarcıkları yaşıtlarına göre geridir.

 · Kendilerinden yaşça küçük çocuklarla iletişim kurarlar.

 · Oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk çekerler.

 · Kolay yorulur ve sabırsızdırlar.

· Sosyal faaliyetlere karşı ilgileri azdır.

 · Monoton işler yapmaktan hoşlanırlar.

 

   ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER

Zeka Bölümleri (IQ 35-49) arasında tespit edilen bireyler, zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan birey olarak tanımlanmaktadır.

 NASIL FARK EDİLİRLER?

 ·Herhangi bir uyarana karşı dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır.

 ·Kısa süreli bellekteki uzun süreli belleğe aktarmada ve öğrenmede güçlük yaşarlar.

 ·Dil ve konuşma becerileri gelişmelerinde gecikme yaşanır.

 ·Okuma-yazma becerilerini kazanmada özellikle okuduklarını anlamada güçlük çekerler.

 ·Aritmetik becerilerde ve problem çözmede zorlanırlar.

 ·Meslek eğitiminden yararlanır ve belirli denetim ile kişisel bakımlarını yapabilirler. Yetişkinlikte beceri istemeyen işler ya da uygun denetim ile yarı beceri isteyen işlerde çalışabilirler.

 ·Yeterli denetim ile toplum hayatına uyum sağlarlar.

 ·Cinsel gelişimleri yaşıtlarına benzer düzeyde olduğu halde cinsel içerikli davranışlarını denetlemede güçlük çekerler.

 

 

 AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER

 Zekâ bölümleri (IQ 20-34) arasında olup bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ile destek hizmete ihtiyacı olması durumudur.

NASIL FARK EDİLİRLER?

  ·Erken çocukluk yıllarında konuşma becerisini ya çok az kazanırlar ya da kazanamazlar.

  ·Okul döneminde konuşmayı öğrenebilirler ancak, temel bakım düzeyinde eğitilebilirler.   

  ·Yetişkinlikte yaşamda yakın bir denetim ile basit işleri yapabilirler. Bu çocuklar bağımsız yaşam becerileri öğrenebilirler.

  ·Ancak akademik becerileri öğrenmede güçlük çekerler.

 

 ÇOK AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER

Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük ya- şam ve temel akademik becerilere sahip olmamasından dolayı yaşamı boyunca bakım ve gözetim ihtiyacı olması durumudur.

 

İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

 NASIL FARK EDİLİRLER?

 · Konuşurken bazı sesleri atlarlar. Sözcükleri yanlış söylerler.

 · İsteklerini, anlatmak için gereğinden fazla jest ve mimik kullanırlar.

· Sesin geldiği yönü tayin edemezler.

 · Bedensel devinimlerde (oturma, koşma, yürüme) denge bozukluğu görülür.

 · Konuşmalarında tek düzeli, devamlı olarak bir fısıltı halinde ya da bağırarak konuşma görülür.

 · Çevrelerindeki seslere duyarsızlık gösterirler.

 · Sınıfta olan ses değişimlerinin farkında olmazlar.

 · Konuşulanların özellikle bazı sözcüklerin, yinelenmesini isterler.

 · İşitebilmek için konuşana doğru eğilirler ya da başını konuşana çevirerek dinlerler

 ·Dikte çalışmalarında olağan dışı yanlışlıklar yaparlar.

 · Konuşulanı anlayabilmek için konuşmacı ya da ses kaynağına (tv gibi) yakın dururlar.

 · Kulak ağrısından, kulak çınlamasından şikâyet ederler.

 

 Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı olarak kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireylerdir.

 NASIL FARK EDİLİRLER?

 · Bağımsız hareket edebilme becerileri, devinimsel koordinasyonları sınırlıdır.

 · Hareketten çekinirler pasif kalmayı tercih ederler.

 · Sıklıkla yorgunlukta şikayet ederler.

 · Denge bozuklukları görülür.

 · Özel yürüyüş tarzları vardır.

 · Kol, bacak ve eklem ağrılarından şikayet ederler.

 

 

Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

NASIL FARK EDİLİRLER?

  · Yazarken bazı harf ya da sayıları, kelimeleri ters yazarlar ya da karıştırırlar. (b-d, t-d, m-n, g-y, f-v, b-p, g-k, c-ç, 2-5, 6-9, 12-21)

 · Dört işlemi yaparken yavaştırlar. parmak sayarak işlem yapmaya çalışırlar.

 · Okuduğunu defterlerine yazarken zorlanırlar.

 · Kaba motor becerilerinde, ip atlama, top yakalama gibi hareket ve oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızdırlar.

 · Saati öğrenmekte zorlanırlar.

 · Gün, ay, yıl, mevsimler ve alfabenin sırasını karıştırırlar.