Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cd. No:34 Ümraniye
0216 420 28 20
Takip edin:

Sıkça Sorulan Sorular

Eğer çocuğunuz henüz okul öncesi dönemde (0-6 Yaş) ise bu tür bir eğitime ihtiyacı olup olmadığının tespiti için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili bir hastanenin “çocuk psikiyatri” bölümlerinde tıbbi tanılama sürecine girmesi gerekiyor. Burada özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edildiğinde çocuğunuza özel eğitim desteği alabilmesi yönünde bir rapor hazırlanacak.(Aile hastaneye başvurmamış ve bilgi almak amacıyla kurumumuza gelmiş ise;çocuğa önce eğitsel bir değerlendirme yaparak aile ile bu bilgiyi paylaşırız.Çocukta yaşıtlarına göre bir gelişimsel gerilik söz konusu ise hastaneye yönlendiriyoruz.Eğer çocukta gelişimsel gerilik yoksa aileden alınan bilgiler doğrultusunda uygulanan davranışlardaki yanlışlar için aile bilgilendirilmesi yapılır.Ayrıca gerekirse psikoloğumuzla ailenin görüşmesi sağlanır.) Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa ise sınıf öğretmeni ve okulunuzun rehberlik servisi ile iletişime geçmeniz ve yönlendirmelerini uygulamanız uygun olacaktır. Okuldaki rehber öğretmenin değerlendirmesi sonucunda çocukta sınıf düzeyine göre gerilik tespit edilmesi halinde okulun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezinden çocuk için randevu alacaktır.Rehberlik ve araştırma merkezi(RAM) çocuğa bazı testler uyguladıktan sonra özel eğitim alması konusunda karara varırsa sizi hastaneye yönlendirecektir. Çocuk psikiyatri bölümü tanı koyduktan sonra hastaneden sağlık kurulu raporu almanız gerekmektedir.Sağlık kurulu raporunuz çıktıktan sonra ücretsiz eğitim raporu için RAM’ dan randevu almanız gerekmektedir.Randevu günü çocuğunuzun sağlık kurulu raporu, en az 2 resim, okula gidiyorsa öğrenci belgesi, gitmiyorsa ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı ile birlikte rehberlik ve araştırma merkezlerine gitmeniz gerekiyor. Çocuğunuzun eğitimsel değerlendirmesini yapan rehberlik ve araştırma merkezi görüş ve önerileri sonucu Kurul çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı olduğu yönünde bir karar alırsa tarafınıza verilen raporla istediğiniz yerden çocuğunuza özel eğitim desteği alabiliyorsunuz.

Sosyal güvencesi olsun veya olmasın tüm bireylerin özel eğitim hizmeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Sizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Öncelikle sağlık kurulu raporu vermeye yetkili bir hastahaneden özel eğitim gereksinimi olduğuna dair sağlık kurulu raporu alıp aldığınız bu raporla, bağlı olduğunuz Rehberlik ve Araştırma Merkezine başvurarak destek eğitim raporu almalısınız.

Zihinsel Öğrenme Yetersizliği , Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Özel Öğrenme Güçlüğü ,Ortopedik Yetersizlik (fizik tedavi ) ve İşitme Yetersizliği tanılarını almış çocukların özel eğitim giderleri destek eğitim önerildiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Özel Eğitim için alınan sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurul raporları süreli raporlardır. Bu rapor sürelerinin sonunda çocuklar yeniden değerlendirilir ve ihtiyaçları varsa rapor süreleri uzatılır. İhtiyacı yoksa raporlar yenilenmez

Kurumumuza görüşmeye gelen velimizle ilk görüşmeyi eğitim koordinatörümüz yapar. Öncelikle çocuk hakkında bilgi alınır. Çocuğun takvim yaşı ve tanısı öğrenildikten sonra ailenin tanı hakkında sahip olduğu bilgiler not alınır. Bu bilgiler doğrultusunda eksik veya yanlış bilgiler varsa aile bilgilendirilmesi yapılır. Çocuğun performansı çeşitli testlerle ölçülür. Ailenin önceden vermiş olduğu bilgiler ve öğrencinin sahip olduğu performans karşılaştırılarak sonuç aileyle paylaşılır. Öğrencimiz, tanı ve ihtiyaçlarına göre alanına yönelik uygun öğretmenlere yerleştirilir. Öğretmenlerimiz aile ile birlikte yıllık çalışma programı hazırlar. Öğretmenlerimiz ihtiyaca göre aileyi de derslere alıp, uygun çalışma yöntemlerini aileye öğretir. Eğitim koordinatörümüz ve öğretmenlerimiz öğrencinin gelişim sürecinde bilgi alışverişinde bulunurlar. Eğitim koordinatörümüz aralıklarla öğrenciyi tekrar değerlendirmeye alır. Gelişimi aileyle paylaşır. Öğretmenlerimiz her ders sonunda öğrencideki gelişim ve değişimleri aile ile paylaşırlar. Ayrıca 6 ayda bir çocuğun gelişimini rapor halinde aileye sunarlar. Bu vesileyle çocuğun performansındaki değişmeler ve ilerlemeler hakkında aile bilgi sahibi olur.

Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime “özel eğitim “ denir. Özel eğitim, genel eğitimden nelerin öğretileceği yönünden farklılaşmaktadır.Olağan çocukların kendiliğinden edindikleri becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmiş özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara, yoğun ve sistematik biçimde öğretmek gerekmektedir.Örneğin , giyinme,soyunma,yemek yeme becerilerini çocuklar yetişkinleri gözleyerek,taklit ederek öğrenirler.Genel eğitimden özel eğitimin ayrıldığı diğer bir nokta ise içeriğin düzenlenişidir.Genel eğitimde içerik ortalama çevresindeki çocuklar için merkezi programlarla belirlenirken , özel eğitimde programın içeriğini çocuğun ihtiyaçları belirler.

Engelli, velisi/vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından rapora itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce,özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

• Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacağınız sakatlığınızı bildirir Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya hastanece onaylı sureti. • T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı. • 4 adet vesikalık fotoğraf.

Toplumda genellikle ‘özürlü aylığı’ olarak bilinen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı Kanun’ a göre ödenen aylıktır. Özürlü Aylığından Yararlanma Koşulları • Yetkili hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuna göre ‘özürlü’ (özür oranı %40- %69) ve ‘başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü’ (özür oranı %70 ve üzeri) olan, • Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, • Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, • Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, • Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, Ayrıca yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilirler. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan özürlü çocukların aylık veya gelirleri, alacağı özürlü aylığından az ise aradaki fark, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

Kaynaştırma, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.Bu uygulamalar, her tür ve düzeyde engele sahip öğrenciler için gereklidir. Kaynaştırma özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin, normal öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamlarında (normal anaokulu, normal ilköğretim vb.) eğitilmesidir.